LVP-300/1

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
  

Bình sơn mài trang trí vẽ tay