LVP-538

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: MH.
  

Bình sơn mài vẽ tay