BÌNH SƠN MÀI-LVP-584/1

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
  

Bình sơn mài vẽ tay