BÌNH SƠN MÀI - LV-763/4

Loại: Bình sơn mài. Thương hiệu: WO.
  

Bình sơn mài vẽ tay